ზრუნვა მარტივია შეავსე განაცხადი
როგორ დავეხმარო?

შეავსეთ განაცხადი

მონიშნეთ კატეგორია
 • ტანსაცმელი
 • ტექნიკა
 • ავეჯი
 • სხვა
 • სახელი

 • გვარი

 • პირადი ნომერი

 • ტელეფონის ნომერი

 • ელფოსტა

 • ქალაქი

 • მისამართი

 • წაღების თარიღი

 • წაღების დროის შუალედი

  -
 • კომენტარი

გთხოვთ შეავსოთ აუცილებელი ველები კორექტულად
განაცხადი გაგზავილია,
ჩვენი ოპერატორი დაგიკავშირდებათ
დახმარების სტატისტიკა

70392
ნივთი
770
დონორი
1845
ბენეფიციარი
სიახლეები

ყველა სიახლე
ხშირად დასმული კითხვები

საქველმოქმედო კამპანიის ზოგადი პირობები

ორგანიზატორი :

ფონდი სიცოცხლის ხე 

ქველმოქმედების/შემოწირულობის სახეობები:

 • ფულადი ფორმით
 • მატერიალური ფორმით - მოძრავი ნივთ(ებ)ი  (ტანსაცმელი, წიგნები, ავეჯი, ტექნიკა, სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები და ა.შ. რაც არ არის თავისუფალ მიმოქცევაში შეზღუდული საქართველოს კანონმდებლობით ან/და აკრძალული ქვემოთ არსებული ჩამონათვალით)

 ორგანიზატორი:

 • არ აგებს პასუხს შემომწირველის/ნივთის გამომგზავნის მიერ კანონმდებლობით ან წინამდებარე პირობებით აკრძალული ნივთის გაგზავნით დამდგარ შესაძლო ზიანზე/ზარალზე ან შემოწირულობის/ნივთის გამგზავნის მიერ ისეთი ქმედების განხორციელებაზე, რომლის შედეგადაც შესაძლოა დადგენს ნებისმიერი სახის ზიანი/ზარალი ან/და გამოიწვიოს კანონმდებლობის დარღვევა;
 • უფლებამოსილია მიღებულ შემოწირულობაზე/ნივთზე/საჩუქარზე   საკუთარი შეხედულებისამებრ, ყოველგვარი დამატებითი თანხმობის გარეშე გამოიყენოს შესაბამისი ამანათი/საჩუქარი ქველმოქმედების მიზნით ან/და გადასაყრელად (გამოყენებისთვის უვარგისი ნივთ(ებ)ის შემთხვევაში);
 • უფლებამოსილია მისი შეხედულებისამებრ ნებისმიერ დროს მოახდინოს წინამდებარე საქველმოქმედო კამპანიის პირობების ცვლილება;

შემომწირველი (ფიზიკური პირი) აცხადებს, რომ:

 • პასუხისმგებელია მის მიერ გაგზავნილი ნივთის/საჩუქრის შემადგენლობაზე;
 • აცნობიერებს, რომ კანონმდებლობის ან წინამდებარე პირობების დარღვევის შემთხვევაში შესაძლებელია დადგეს მისი პასუხისმგებლობა;
 • მის მიერ გაგზავნილი ამანათი/საჩუქარი შესაბამისობაშია ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ კრიტერიუმთან ან/და არ იწვევს კანონმდებლობის ან/და წინამდებარე პირობების დარღვევას.

აკრძალულიაგასაგზავნიშემოწირულობის საგანი/საჩუქარიშედგებოდესისეთინივთებისგან, როგორებიცარის:

 • შეურაცხმყოფელი ან/და უწმაწური;
 • არაეთიკური ან/და არ შეესაბამება საზოგადოებაში დადგენილ წესებსა და ჩვეულებებს ან/და ქვეყანაში დამკვიდრებულ კულტურულ ნორმებს;
 • მკრეხელობის გამომხატველი;
 • არალეგალური ან/და ანტისოციალური;
 • ისეთი პროდუქცია/ნივთია, რომლის მოხმარება/გაგზავნა ისჯება კანონმდებლობის შესაბამისად.

აკრძალულიაშემდეგინივთებისგაგზავნა:

 • ნებისმიერი სახის ნარკოტიკი, ნარკოტიკული ნივთიერებების შემცველი პროდუქცია ან/და მცენარეები;
 • ცოცხალი ცხოველები, თევზები, ფრინველები, მღრღნელები და მათი ფიტულები, ძვლები, ბეწვი, და ა.შ.
 • აალებადი, ფეთქებადი ან/და მავნე ქიმიური ნივთიერებები ან სხვა სახის საფრთხის შემცველი ნივთები/ნივთიერებები;
 • ფეთქებადი ნივთიერებები ან/და მისი შემცველი პროდუქცია/ნივთები;
 • პორნოგრაფიული სახის პროდუქცია;
 • ტოქსიკური ნივთიერებები ან მისი შემცველი პროდუქცია/ნივთები;
 • ცეცხლსასროლი იარაღები, მისი ნაწილები ან/და აქსესუარები ან/სა სხვა სახის საბრძოლო მასალა;
 • ყველა ისეთი სახის პროდუქცია/ნივთი, რომლის გაგზავნამაც შესაძლოა გამოიწვიოს კანონმდებლობის ან/და წინამდებარე პირობების დარღვევა.

პირადიინფორმაციისუსაფრთხოება:

 • ვებგვერდი donate.ge-ს მეშვეობით, პროექტში მონაწილეობისთვის აუცილებელი რეგისტრაციის დროს თქვენ მიერ შეყვანილი პერსონალური მონაცემები გამოიყენება/დამუშავდება მხოლოდ donate.ge-ზე აღწერილ პროექტში თქვენი მონაწილეობის უზრუნველყოფისთვის და არ იქნება გამოყენებული რაიმე სხვა მიზნით.