ზრუნვა მარტივია შეავსე განაცხადი
როგორ დავეხმარო?

შეავსეთ განაცხადი

Donate.ge ზრუნავს საკუთარ დონორებსა და ბენეფიციარებზე და იზიარებს პასუხისმგებლობას, იმოქმედოს მიმდინარე მოვლენების შესაბამისად.

ამიტომ გადავწყვიტეთ, ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გამო და პრევენციის მიზნით დროებით შევწყვიტოთ განაცხადების მიღება.
დახმარების სტატისტიკა

91495
ნივთი
1039
დონორი
2581
ბენეფიციარი
სიახლეები

ყველა სიახლე
ხშირად დასმული კითხვები

საქველმოქმედო კამპანიის ზოგადი პირობები

ორგანიზატორი :

ფონდი სიცოცხლის ხე 

ქველმოქმედების/შემოწირულობის სახეობები:

 • ფულადი ფორმით
 • მატერიალური ფორმით - მოძრავი ნივთ(ებ)ი  (ტანსაცმელი, წიგნები, ავეჯი, ტექნიკა, სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები და ა.შ. რაც არ არის თავისუფალ მიმოქცევაში შეზღუდული საქართველოს კანონმდებლობით ან/და აკრძალული ქვემოთ არსებული ჩამონათვალით)

 ორგანიზატორი:

 • არ აგებს პასუხს შემომწირველის/ნივთის გამომგზავნის მიერ კანონმდებლობით ან წინამდებარე პირობებით აკრძალული ნივთის გაგზავნით დამდგარ შესაძლო ზიანზე/ზარალზე ან შემოწირულობის/ნივთის გამგზავნის მიერ ისეთი ქმედების განხორციელებაზე, რომლის შედეგადაც შესაძლოა დადგენს ნებისმიერი სახის ზიანი/ზარალი ან/და გამოიწვიოს კანონმდებლობის დარღვევა;
 • უფლებამოსილია მიღებულ შემოწირულობაზე/ნივთზე/საჩუქარზე   საკუთარი შეხედულებისამებრ, ყოველგვარი დამატებითი თანხმობის გარეშე გამოიყენოს შესაბამისი ამანათი/საჩუქარი ქველმოქმედების მიზნით ან/და გადასაყრელად (გამოყენებისთვის უვარგისი ნივთ(ებ)ის შემთხვევაში);
 • უფლებამოსილია მისი შეხედულებისამებრ ნებისმიერ დროს მოახდინოს წინამდებარე საქველმოქმედო კამპანიის პირობების ცვლილება;

შემომწირველი (ფიზიკური პირი) აცხადებს, რომ:

 • პასუხისმგებელია მის მიერ გაგზავნილი ნივთის/საჩუქრის შემადგენლობაზე;
 • აცნობიერებს, რომ კანონმდებლობის ან წინამდებარე პირობების დარღვევის შემთხვევაში შესაძლებელია დადგეს მისი პასუხისმგებლობა;
 • მის მიერ გაგზავნილი ამანათი/საჩუქარი შესაბამისობაშია ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ კრიტერიუმთან ან/და არ იწვევს კანონმდებლობის ან/და წინამდებარე პირობების დარღვევას.

აკრძალულიაგასაგზავნიშემოწირულობის საგანი/საჩუქარიშედგებოდესისეთინივთებისგან, როგორებიცარის:

 • შეურაცხმყოფელი ან/და უწმაწური;
 • არაეთიკური ან/და არ შეესაბამება საზოგადოებაში დადგენილ წესებსა და ჩვეულებებს ან/და ქვეყანაში დამკვიდრებულ კულტურულ ნორმებს;
 • მკრეხელობის გამომხატველი;
 • არალეგალური ან/და ანტისოციალური;
 • ისეთი პროდუქცია/ნივთია, რომლის მოხმარება/გაგზავნა ისჯება კანონმდებლობის შესაბამისად.

აკრძალულიაშემდეგინივთებისგაგზავნა:

 • ნებისმიერი სახის ნარკოტიკი, ნარკოტიკული ნივთიერებების შემცველი პროდუქცია ან/და მცენარეები;
 • ცოცხალი ცხოველები, თევზები, ფრინველები, მღრღნელები და მათი ფიტულები, ძვლები, ბეწვი, და ა.შ.
 • აალებადი, ფეთქებადი ან/და მავნე ქიმიური ნივთიერებები ან სხვა სახის საფრთხის შემცველი ნივთები/ნივთიერებები;
 • ფეთქებადი ნივთიერებები ან/და მისი შემცველი პროდუქცია/ნივთები;
 • პორნოგრაფიული სახის პროდუქცია;
 • ტოქსიკური ნივთიერებები ან მისი შემცველი პროდუქცია/ნივთები;
 • ცეცხლსასროლი იარაღები, მისი ნაწილები ან/და აქსესუარები ან/სა სხვა სახის საბრძოლო მასალა;
 • ყველა ისეთი სახის პროდუქცია/ნივთი, რომლის გაგზავნამაც შესაძლოა გამოიწვიოს კანონმდებლობის ან/და წინამდებარე პირობების დარღვევა.

პირადიინფორმაციისუსაფრთხოება:

 • ვებგვერდი donate.ge-ს მეშვეობით, პროექტში მონაწილეობისთვის აუცილებელი რეგისტრაციის დროს თქვენ მიერ შეყვანილი პერსონალური მონაცემები გამოიყენება/დამუშავდება მხოლოდ donate.ge-ზე აღწერილ პროექტში თქვენი მონაწილეობის უზრუნველყოფისთვის და არ იქნება გამოყენებული რაიმე სხვა მიზნით.